Stichting

 

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING BRICKWORKZ

 

 

HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN

Stichting Brickworkz is een social enterprise die jongeren met een uitdaging de kans biedt om aan een (betaalde) bijbaan te komen. Brickworkz heeft haar werkzaamheden verdeeld over een drietal labels. Zij verricht vanuit deze labels de volgende werkzaamheden:

·       marketingwerkzaamheden (Design Anderz);

·       ontwerp en verkoop van producten (Unbrickable en LSPKITS);

·       zakelijke verhuur van producten (Unbrickable en LSPKITS);

·       particuliere verhuur van producten (Unbrickable);

·       assemblage van producten (Brickworkz);

·       reiniging van producten (LSPKITS);

·       het geven van workshops (Brickworkz).

 

Al deze activiteiten worden gebundeld in deze set algemene voorwaarden. De bepalingen uit hoofdstuk 1 gelden voor alle diensten van Brickworkz. De bepalingen uit hoofdstuk 2 tot en met 8 gelden voor de losse werkzaamheden.

 

Artikel 1.      Algemene bepalingen

1.              Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit volgende handelingen tussen Brickworkz, Unbrickable, Design Anderz en LSPKITS en alle hieraan gelieerde ondernemingen, hierna gezamenlijk te noemen: Brickworkz en u, onze klant.

2.              Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig is, dan blijven de overige bepalingen wel bestaan.

3.              De bepalingen uit de overeenkomst gaan voor als deze niet gelijk zijn aan de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2.      Wanneer is er een overeenkomst?

1.              Wanneer u interesse heeft in de dienstverlening van Brickworkz kunt u via de website, mail of telefoon een offerte of kennismakingsgesprek aanvragen.

2.              Aan de hand van uw gegevens stelt Brickworkz een offerte op. Het aanbod in deze offerte is 30 dagen geldig.

3.              De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u akkoord gaat met de offerte.

4.              Als een opdracht wordt gegeven namens twee of meer opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden.

5.              Bij de uitvoering van haar werkzaamheden mag Brickworkz gebruik maken van derden.

 

Artikel 3.      Hoe betaalt u voor de producten/diensten van Brickworkz?

1.              U betaalt de factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum.

2.              Betaalt u niet, dan bent u vanaf de vervaldatum van de factuur rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De incassokosten bedragen voor professionele partijen in ieder geval 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00 en de contractuele rente bedraagt 1% per maand.

3.              Brickworkz mag uw betalingsvoorwaarden wijzigen wanneer uw financiële positie of betalingsgedrag hiertoe aanleiding geeft.

4.              Heeft u een bezwaar tegen de factuur? Dan laat u dit binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Brickworkz weten onder de vermelding van de reden. Doet u dit niet, dan geldt het gefactureerde bedrag als erkend.

5.              Een klacht schort uw betalingsverplichting niet op.

6.              U mag schulden die u aan Brickworkz heeft niet verrekenen met vorderingen op Brickworkz.

 

 

 

Artikel 4.      Wat zijn kostenverhogende omstandigheden?

1.              De hoogte van de kosten kunnen worden beïnvloed wanneer partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze en/of omvang. Er is in dat geval sprake van meerwerk.

2.              Brickworkz heeft het recht om de prijzen te verhogen als sprake is van prijsontwikkelingen. Denk hierbij aan een wijziging in belastingen, inkoopprijzen, heffingen, lonen, sociale lasten, valutakoersen, energieprijzen of andere omstandigheden die een kostenverhoging voor Brickworkz met zich meebrengen. Als u consument bent en u het niet eens bent met een prijswijziging, kunt u binnen acht dagen na de aankondiging van de wijziging de overeenkomst schriftelijk ontbinden. Daarnaast heeft Brickworkz jaarlijks op 1 januari het recht om prijzen aan te passen op basis van de CBS consumentenprijsindex alle huishoudens (reeks 2015 = 100), van september ten opzichte van september van het voorafgaande jaar.

 

Artikel 5.      In welke gevallen wordt de overeenkomst opgeschort of eindigt de overeenkomst?

1.              Als een van de volgende omstandigheden zich voordoet, verkeert u direct in verzuim: faillissement of (voorlopige) surseance van betaling, homologatie van een onderhands akkoord, onder curatele stelling of schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van uw bedrijf of overlijden.

2.              Brickworkz mag de overeenkomst in dat geval direct, zonder dit aan u te laten weten, opschorten of (gedeeltelijk) ontbinden.

 

Artikel 6.          Wanneer is er sprake van overmacht en welke gevolgen heeft dit?

1.              Overmacht is bijvoorbeeld oorlog, terrorisme, burgeroorlog, oproer, (overheidsmaatregelen wegens) epidemie of pandemie, slechte weersomstandigheden, transportmoeilijkheden, arbeidsongeschiktheid en andere ernstige storingen in het bedrijf van Brickworkz.

2.              Duurt de overmacht langer dan 60 aaneengesloten dagen, dan mag u de overeenkomst schriftelijk ontbinden. Brickworkz is aan u dan geen schadevergoeding verschuldigd.

 

Artikel 7.          Intellectuele eigendomsrechten

1.              U mag het werk van Brickworkz niet openbaar maken of verveelvoudigen, tenzij Brickworkz hiervoor schriftelijke toestemming aan u geeft. Brickworkz heeft het auteursrecht over alle door of namens haar tot stand gebrachte werken.

2.              U blijft eigenaar van de stukken die u aan Brickworkz ter inzage heeft gegeven.

3.              Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, etc. zijn van Brickworkz en/of haar licentiegevers. U mag geen inbreuk maken daarop.

4.              U staat Brickworkz toe om foto’s en video’s te maken voor commerciële doeleinden.

 

Artikel 8.          Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens

1.              Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt ook voor ingeschakelde derden.

2.              Om de overeenkomst met u uit te voeren verwerkt Brickworkz uw persoonsgegevens. Brickworkz verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de AVG.

3.              De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.

4.              Brickworkz neemt zoveel mogelijk maatregelen om de persoonsgegevens technisch en organisatorisch te beveiligen.

5.              Wanneer u een beroep wil doen op één van de rechten die u op basis van de AVG heeft, dan kan dit verzoek schriftelijk ingediend worden via info@brickworkz.nl.  

 

Artikel 9.          Wie is waarvoor aansprakelijk?

1.              De aansprakelijkheid van Brickworkz uit welke rechtsgrond dan ook is steeds beperkt tot het bedrag waarop de door Brickworkz gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

2.              Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van deze verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit welke rechtsgrond dan ook beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht exclusief omzetbelasting, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij overeenkomsten met een looptijd van zes maanden of langer is de aansprakelijkheid beperkt tot het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

3.              De beperkingen uit bovenstaande leden gelden niet, indien sprake is van schade die is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid.

4.              Gevolgschade zoals bedrijfs- en/of stagnatieschade, omzet- en/of winstderving, productieverlies of waardevermindering van producten is van vergoeding uitgesloten.

5.              Brickworkz verricht activiteiten via online platforms (waaronder, maar niet beperkt tot Google, Facebook, Instagram) en is daarom op bepaalde aspecten overgeleverd aan het beleid van deze platforms en acties van gebruikers van deze platforms. Brickworkz kan daarom in afwijking op het voorgaande, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die ontstaat door, maar niet beperkt tot:

        afgekeurde advertenties;

        (advertentie)accounts die worden geblokkeerd;

        negatieve reacties op berichten of advertenties door gebruikers van de online platforms;

        een daling in resultaten van advertenties en andere marketinguitingen op het moment dat een online platform besluit over te gaan tot een wijziging of update van de voorwaarden, functionaliteiten en/of het (besturings)systeem of door wijzigingen in wetgeving;

        technische storingen op online platforms.

Ook kan Brickworkz niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die ontstaat door hackers of andere ongeautoriseerde personen die zichzelf toegang geven tot websites en andere systemen van Opdrachtgever.

6.              U vrijwaart Brickworkz voor aanspraken van derden.

7.              Iedere aansprakelijkheid van Brickworkz vervalt wanneer u niet binnen één jaar nadat de aanleiding hiervoor ontstaat een beroep doet op de tekortkoming.

8.              De bepalingen in dit artikel gelden ook voor de moedermaatschappij(en) van Brickworkz en alle aan Brickworkz gelieerde werkmaatschappijen.

 

Artikel 10.      Anti-ronselbeding

U mag gedurende en twee jaar na het einde van de overeenkomst geen werknemers van Brickworkz benaderen om hen te bewegen het dienstverband met Brickworkz te beëindigen. Bij overtreding van dit verbod verbeurt u een direct opeisbare boete van € 5.000,-.

 

Artikel 11.      Wijziging van deze voorwaarden

Brickworkz kan altijd, zonder dit vooraf mede te delen, de algemene voorwaarden wijzigen. Wijzigingen gelden na schriftelijke mededeling ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten.

 

Artikel 12.      Klachten en geschillen

1.              Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Wij stellen het op prijs dat u ons dit laat weten zodat wij in alle redelijkheid een oplossing kunnen vinden.

2.              Als we er niet uitkomen, is de rechtbank Overijssel exclusief bevoegd. Bent u consument, dan kunt u binnen een maand nadat Brickworkz zich op dit beding heeft beroepen schriftelijk kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter voor beslechting van het geschil.

 

Artikel 13.      Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten, deze algemene voorwaarden en handelingen die daaruit voortkomen, is het Nederlandse recht van toepassing. De werking van het Weens Koopverdrag en ieder ander internationaal verdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 


 

HOOFDSTUK 2. MARKETINGWERKZAAMHEDEN

Deze bepalingen zijn steeds samen met Hoofdstuk 1 van toepassing bij het uitvoeren van marketingwerkzaamheden (hierna: de dienst) via Brickworkz.

 

Artikel 14.  Hoe gaat de dienstverlening in zijn werk?

1.              Nadat u akkoord gaat met de offerte wordt een afspraak gemaakt over de doorlooptijd. Afgesproken termijnen zijn nooit fatale termijnen.

2.              Brickworkz heeft een inspanningsverplichting. Zij kan echter niet worden aangesproken op het behalen van een bepaald resultaat, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is afgesproken.

 

Artikel 15.  Wat zijn uw verplichtingen?

1.              U dient alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden tijdig aan Brickworkz te verstrekken. Doet u dit niet en worden hierdoor extra kosten gemaakt, dan worden deze aan u doorbelast.

2.              Wilt u op uw website of andere kanalen foto’s en andere persoonsgegevens van werknemers, klanten of andere betrokkenen te plaatsen, dan bent u ervoor verantwoordelijk dat er een rechtmatige grondslag bestaat voor de verwerking en dat het beeldmateriaal dat u aanlevert rechtenvrij is.

3.              U keurt en controleert de diensten direct na ontvangst. Doet u dit niet, dan gaat Brickworkz ervan uit dat volgens de overeenkomst is geleverd. Hierbij geldt een termijn van 7 dagen na ontvangst van de stukken of informatie waarover u reclameert en 7 dagen na ontdekking indien u aantoont dat u het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken.

4.              Is de reclame zoals bedoeld in het vorige lid terecht, dan kan Brickworkz kiezen of de werkzaamheden kosteloos worden verbeterd of dat een deel van de werkzaamheden niet meer wordt verricht waarbij u een gedeelte van het tarief krijgt gecrediteerd.

 

Artikel 16.  Hosting

1.              Bij afname van webhosting of VPS bestaat geen recht op fysieke toegang tot de serverruimte.

2.              Omvat de overeenkomst ook de verschaffing van toegang tot internet, dan spant Brickworkz zich naar beste kunnen in om verbindingen via het systeem van Brickworkz met het internet tot stand te brengen. Voor de infrastructuur van de Opdrachtgever of die van derden is Brickworkz niet verantwoordelijk.

3.              U zorgt ervoor dat onnodige piekbelasting van de diensten worden voorkomen, dat diensten niet op een zodanige wijze worden gebruikt dat hinder voor andere opdrachtgevers van Brickworkz ontstaat en dat u niet handelt in strijd met wet- en regelgeving bij het gebruik van de diensten.

 

Artikel 17.  Back-ups, beschikbaarheid en onderhoud

1.              Brickworkz maakt regelmatig reservekopieën (back-ups) van de door u opgeslagen data. Op verzoek stelt Brickworkz deze back-ups beschikbaar stellen. Brickworkz kan hiervoor kosten in rekening brengen.

2.              Voor de diensten gelden verschillende back-uptermijnen. Na de back-uptermijn worden deze automatisch verwijderd, tenzij anders overeengekomen. Back ups van webhosting en e-mailhosting mogen door Brickworkz na zeven (7) kalenderdagen na het einde van de overeenkomst worden vernietigd. Voor VPS geldt een termijn van drie (3) kalenderdagen.

3.              Brickworkz doet dag en nacht haar best om ervoor te zorgen dat diensten maximaal presteren en bereikbaar zijn. Brickworkz neemt strenge maatregelen om ervoor te zorgen dat de diensten toegankelijk blijven. Garanties hierover worden alleen geboden als dit is opgenomen in de overeenkomst.

4.              Brickworkz heeft het recht om de dienst (gedeeltelijk) tijdelijk buiten gebruik te stellen voor onderhoud, aanpassing of verbetering van het systeem of bijbehorende programmatuur of faciliteiten. Brickworkz probeert dit zoveel mogelijk tussen 21:00 en 10:00 uur (Nederlandse tijd) te laten plaatsvinden. Brickworkz is nooit gehouden tot schadevergoeding in verband met een zodanige buitengebruikstelling.

 

Artikel 18.  Domein

1.              Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland bij .nl-domeinnamen. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Brickworkz vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

2.              Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie. U ontvangt van Brickworkz geen schriftelijke bevestiging van registratie, het is uw verantwoordelijkheid om binnen uw account te controleren of een domein- naam definitief op naam en/of voor rekening van Opdrachtgever is geregistreerd.

3.              Indien een domeinnaam niet op naam en/of voor rekening van u kan worden geregistreerd wordt de Overeenkomst direct beëindigd of ontbonden. Brickworkz zal voor de niet verrichte prestaties een creditfactuur aan u uitreiken voor het reeds gefactureerde bedrag. Redelijke kosten die Brickworkz heeft gemaakt voor de registratie worden wel in rekening gebracht.

4.              Brickworkz is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor vergoeding van directe schade, indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie die het gevolg zou zijn van een mislukte registratiepoging van een domeinnaam.

5.              U vrijwaart Brickworkz en houdt Brickworkz schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam.

6.              U dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam. Brickworkz zal naar deze regels verwijzen tijdens de registratieprocedure.

7.              Brickworkz heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer u aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de overeenkomst.

8.              In geval van ontbinding van de overeenkomst is Brickworkz gerechtigd uw domeinnaam op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

9.              U kunt een verzoek doen tot overdracht van een domeinnaam via info@brickworkz.nl.

 

Artikel 19.  Opzegging van de overeenkomst

De opdracht kan bestaan uit eenmalige componenten en maandelijkse componenten:

·       Het gedeelte van de opdracht dat bestaat uit eenmalige componenten kan niet opgezegd worden.

·       Het gedeelte van de opdracht dat bestaat uit periodieke componenten wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar waarbij geen tussentijdse opzegging mogelijk is. Na het verstrijken van dit jaar wordt de overeenkomst telkens verlengd voor de duur van 1 jaar. Opzegging is telkens schriftelijk mogelijk tegen het einde van dit jaar waarbij een opzegtermijn van 3 maanden geldt.

 

 

 


 

HOOFDSTUK 3. VERKOOP

Deze bepalingen zijn steeds samen met Hoofdstuk 1 van toepassing bij de verkoop van producten via Unbrickable of LSPKITS.

 

Artikel 20.  Hoe gaat de levering in zijn werk?

1.              Nadat u akkoord gaat met de offerte wordt een leveringsdatum vastgelegd.

2.              In de overeenkomst is de wijze van levering opgenomen:

·       Ophalen bij Brickworkz: u haalt de producten op het doorgegeven tijdstip op. Doet u dit niet, dan krijgt u een redelijke termijn van 14 dagen om de producten alsnog op te halen. De aanvullende kosten na deze termijn zijn voor uw rekening.

·       Transport door Brickworkz: u zorgt ervoor dat de opslagplaatsen onbelemmerd en zonder risico’s bereikbaar zijn en neemt de producten af op het moment dat ze worden bezorgd. Doet u dit niet, dan bent u de aanvullende kosten verschuldigd.

3.              Leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen.

4.              Kosten voor levering komen voor uw rekening.

5.              Brickworkz garandeert niet dat elk artikel dat online staat ook daadwerkelijk op voorraad is.

6.              Brickworkz heeft het recht een aangepast product te leveren of een product te leveren in een kleur die afwijkt van het huisstijlhandboek.

 

Artikel 21.  Wat zijn uw verplichtingen?

U keurt en controleert de producten direct na ontvangst. Doet u dit niet, dan gaat Brickworkz ervan uit dat volgens de overeenkomst is geleverd. Hierbij geldt een termijn van 7 dagen na ontvangst voor zichtbare bezwaren, gebreken of defecten en 7 dagen na ontdekking voor onzichtbare bezwaren, gebreken of defecten.

 

Artikel 22.      Eigendomsvoorbehoud

1.              Alle door Brickworkz geleverde producten blijven eigendom van Brickworkz totdat u het volledig verschuldigde bedrag betaald heeft.

2.              U mag deze producten niet verpanden of op een andere manier bezwaren en dient ze als herkenbaar eigendom van Brickworkz op te slaan.

3.              Als een derde beslag legt op de producten of een recht hierop wil vestigen, dan laat u dit zo snel mogelijk weten aan Brickworkz.

4.              U bent verplicht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, waterschade en diefstal. Als Brickworkz hierom vraagt, mag Brickworkz de polis van de verzekering inzien.

 

Artikel 23.      Garantie

1.              Op de producten van Brickworkz geldt een garantietermijn gelijk aan de fabrieksgarantie.

2.              Wilt u een beroep doen op de garantie? Neem contact op met Brickworkz onder vermelding van de gebreken.

3.              Als Brickworkz erkent dat dit gebrek onder de garantie valt, repareert of vervangt Brickworkz het product.

4.              Geen garantie wordt gegeven in het geval dat:

a.         sprake is van overmacht;

b.         u nog niet aan alle financiële verplichtingen heeft voldaan;

c.         u de producten onoordeelkundig heeft behandeld, verwerkt of de door Brickworkz gegeven aanwijzingen niet zijn opgevolgd;

d.         zaken zijn geleverd die door u zijn voorgeschreven of door of namens u zijn aangeleverd;

e.         sprake is van normale slijtage.

5.              Als u ten onrechte een beroep doet op de garantie, worden de kosten die Brickworkz heeft gemaakt aan u doorbelast.

 

 

 

Artikel 24.  Herroepingsrecht voor consumenten

1.              Een consument kan in het geval van koop op afstand binnen 14 dagen na ontvangst van het product de overeenkomst ontbinden zonder opgave van redenen.

2.              Gedurende de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts hanteren en inspecteren zoals u dit ook in de winkel zou mogen doen. Mocht het product in waarde verminderen door de wijze waarop u hiermee omgaat, dan dient u deze waardevermindering te vergoeden aan Brickworkz.

3.              Voor de volgende producten geldt in ieder geval geen herroepingsrecht:

a.         producten die door wij tot stand hebben gebracht conform uw specificaties;

b.         producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c.         producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d.         producten waarvan verpakking duidelijk beschadigd is of niet meer in de originele verpakking aanwezig zijn.

 

Artikel 25.  Uitoefening herroepingsrecht

1.              Het ontbindingsrecht roept u in door dit schriftelijk te melden bij Brickworkz of door het modelformulier voor herroeping in te vullen. Dit modelformulier is te vinden op de website van Brickworkz.

2.              U dient het product vervolgens uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag van herroeping te retourneren aan Brickworkz. Dit gebeurt in de originele, niet beschadigde verpakking en volgens de instructies van Brickworkz. Geopende of beschadigde verpakkingen worden niet teruggenomen. Het openen van de verpakking betekent dat u het product wenst te behouden.

3.              De kosten van retournering komen voor uw rekening. Deze kosten zijn nader gespecificeerd op de website van Brickworkz.

4.              Indien u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht en het product retour is ontvangen door Brickworkz, dan betaalt Brickworkz uw betalingen terug via hetzelfde betaalmiddel als het betaalmiddel dat u heeft gebruikt.

5.              Indien u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Brickworkz de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 


 

HOOFDSTUK 4. ZAKELIJKE VERHUUR

Deze bepalingen zijn steeds samen met Hoofdstuk 1 van toepassing bij de verhuur van producten via LSPKITS.

 

Artikel 26.  Hoe gaat de verhuur in zijn werk?

1.              De huur vangt aan op de dag waarop de gehuurde producten (hierna: het gehuurde) het terrein van Brickworkz verlaat en eindigt op de dag dat u het gehuurde terugstuurt naar Brickworkz.

2.              De minimale huurperiode bedraagt 1 dag.

3.              In de overeenkomst is de wijze van levering opgenomen:

·       Ophalen bij Brickworkz: u haalt het gehuurde op het doorgegeven tijdstip op. Haalt u het gehuurde niet op, dan bent u alsnog de huurprijs verschuldigd.

·       Transport door Brickworkz: u zorgt ervoor dat de opslagplaatsen onbelemmerd en zonder risico’s bereikbaar zijn en neemt het gehuurde in ontvangst op het moment dat dit wordt bezorgd. Doet u dit niet, dan bent u de aanvullende kosten verschuldigd. Tevens zorgt u ervoor dat het verzendadres correct wordt doorgegeven. Doet u dit niet en is het gehuurde hierdoor niet tijdig aanwezig op locatie, bent u alsnog de huurprijs verschuldigd.

4.              Bij verzending van het gehuurde via de post, kan Brickworkz niet garanderen dat het gehuurde tijdig aanwezig is. Brickworkz is hiervoor niet aansprakelijk. Indien u zekerheid wenst dat het gehuurde tijdig aanwezig is, kunt u het gehuurde ophalen of per koerier laten verzenden.

 

Artikel 27.  Wat zijn uw verplichtingen?

1.              U keurt en controleert de gehuurde producten (hierna: het gehuurde) direct na ontvangst. Doet u dit niet, dan gaat Brickworkz ervan uit dat het gehuurde aan de overeenkomst voldoet. Hierbij geldt een termijn van 2 dagen na ontvangst voor zichtbare bezwaren, gebreken of defecten en 2 dagen na ontdekking voor onzichtbare bezwaren, gebreken of defecten.

2.              U bent verplicht om:

a.     Eventuele wijzigingen in aantallen uiterlijk één week van tevoren door te geven;

b.    Het gehuurde uitsluitend te gebruiken voor de overeengekomen bestemming en overeenkomstig de bedienings- en veiligheidsvoorschriften van Brickworkz;

c.     Defecten, schade en verliezen onmiddellijk aan Brickworkz te melden;

d.    Een gemachtigde van Brickworkz gedurende de huurperiode op verzoek toegang te geven tot het gehuurde voor een controle;

e.    Het gehuurde identiek zoals ontvangen in goede technische en uiterlijke staat terug te leveren aan Brickworkz op het afgesproken tijdstip;

f.      Het gehuurde deugdelijk te verzekeren.

g.     Het gehuurde als herkenbaar eigendom van Brickworkz te bewaren.

3.              Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Brickworkz:

a.     Het gehuurde te verplaatsen naar een andere dan de overeengekomen locatie;

b.    Het gehuurde aan derden in gebruik te geven, ter beschikking te stellen of onder te verhuren;

c.     Veranderingen aan het gehuurde aan te brengen. Als wel toestemming wordt gegeven, zijn de kosten voor herstel van de zaken voor uw rekening.

4.              Als door niet naleving van bovenstaande verplichtingen of verboden schade ontstaat, komt deze voor uw rekening.

5.              Als materialen om welke reden dan ook later worden geretourneerd dan afgesproken, dient u naar rato van de vertraging een extra huurprijs te betalen. Als de kosten voor Brickworkz hoger zijn deze extra huurprijs, specificeert Brickworkz deze kosten en mag zij de daadwerkelijk gemaakte kosten doorbelasten.

                                                                      

Artikel 28.  Wat zijn de kosten bij annulering?

Als u akkoord bent gegaan met de offerte, kunt u niet meer kosteloos annuleren. Bij annulering betaalt u ongeacht de datum van annulering een redelijke vergoeding van 10% van de offerte. Annuleert u minder dan een week vantevoren, dan betaalt u 50% van de offerte. Zijn de kosten voor Brickworkz hoger, dan mag zij deze doorbelasten mits deze worden gespecificeerd.

HOOFDSTUK 5. PARTICULIERE VERHUUR

Deze bepalingen zijn steeds samen met Hoofdstuk 1 van toepassing bij de verhuur van producten via Unbrickable.

 

Artikel 29.  Hoe gaat de verhuur in zijn werk?

1.              U sluit zich aan bij de legoclub AFOLS door een abonnement te sluiten met Brickworkz. Hiervoor betaalt u maandelijks een bedrag én een huurprijs per product.

2.              Uw AFOLS-pas geeft recht tot het huren van een bepaald aantal setpunten. Hoe uitgebreider het abonnement, hoe meer u kunt huren.

3.              De huur vangt aan op de dag waarop de gehuurde producten (hierna: het gehuurde) de locatie van Brickworkz verlaat en eindigt op de dag van teruggave op locatie van Brickworkz.

4.              De minimale huurperiode bedraagt 1 week.

 

Artikel 30.  Wat zijn uw verplichtingen?

1.              U keurt en controleert de gehuurde producten (hierna: het gehuurde) direct na ontvangst. Doet u dit niet, dan gaat Brickworkz ervan uit dat het gehuurde aan de overeenkomst voldoet. Hierbij geldt een termijn van 2 dagen na ontvangst voor zichtbare bezwaren, gebreken of defecten en 2 dagen na ontdekking voor onzichtbare bezwaren, gebreken of defecten.

2.              U bent verplicht om:

a.     Het gehuurde uitsluitend te gebruiken voor de overeengekomen bestemming en overeenkomstig de bedienings- en veiligheidsvoorschriften van Brickworkz;

b.    Defecten, schade en verliezen onmiddellijk aan Brickworkz te melden;

c.     Het gehuurde identiek zoals ontvangen in goede technische en uiterlijke staat terug te leveren aan Brickworkz op het afgesproken tijdstip;

d.    Het gehuurde als herkenbaar eigendom van Brickworkz te bewaren.

3.              Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Brickworkz:

a.     Het gehuurde te verplaatsen naar een andere dan de overeengekomen locatie;

b.    Het gehuurde aan derden in gebruik te geven, ter beschikking te stellen of onder te verhuren;

c.     Veranderingen aan het gehuurde aan te brengen. Als wel toestemming wordt gegeven, zijn de kosten voor herstel van de zaken voor uw rekening.

4.              Als door niet naleving van bovenstaande verplichtingen of verboden schade ontstaat, komt deze voor uw rekening.

5.              Als materialen om welke reden dan ook later worden geretourneerd dan afgesproken, dient u naar rato van de vertraging een extra huurprijs te betalen. Als de kosten voor Brickworkz hoger zijn deze extra huurprijs, specificeert Brickworkz deze kosten en mag zij de daadwerkelijk gemaakte kosten doorbelasten.

 

Artikel 31.  Hoe eindigt de abonnementsovereenkomst?

1.              De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals opgenomen in de abonnementsovereenkomst.

2.              Een abonnementsovereenkomst kan te allen tijde opgezegd worden tegen het einde van de maand. Hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging gebeurt schriftelijk.

 

 

 


 

HOOFDSTUK 6. ASSEMBLAGE

Deze bepalingen zijn steeds samen met Hoofdstuk 1 van toepassing bij de assemblage via Brickworkz.

 

Artikel 32.  Hoe gaat het onderhoud in zijn werk?

1.              U kunt een offerte aanvragen om een assemblage-opdracht uit te laten voeren door Brickworkz.

2.              Nadat u akkoord bent gegaan met de offerte plannen wij de werkzaamheden in conform het opgestelde werkboek.

3.              Afgesproken termijnen zijn nooit fatale termijnen.

 

Artikel 33.  Wat zijn uw verplichtingen?

1.              U keurt en controleert het werk direct na ontvangst. Doet u dit niet, dan gaat Brickworkz ervan uit dat het werk volgens de overeenkomst is uitgevoerd. Hierbij geldt een termijn van 7 dagen na ontvangst voor zichtbare bezwaren, gebreken of defecten en 7 dagen na ontdekking voor onzichtbare bezwaren, gebreken of defecten.

2.              U dient ervoor te zorgen dat:

a.       Brickworkz de producten ontvangt op het afgesproken tijdstip;

b.       Brickworkz tijdig beschikt over benodigde gegevens;

c.       U Brickworkz tijdig waarschuwt als de werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip uitgevoerd kunnen worden;

d.       De producten die u aanlevert voldoen aan geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder op het gebied van veiligheid.

3.              Als u niet aan bovenstaande verplichtingen voldoet leggen wij een nieuwe datum vast en/of brengen wij extra kosten in rekening.

 

Artikel 34.  Opzegging van de overeenkomst

De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 6 maanden. De overeenkomst wordt na het verstrijken van deze termijn telkens met 6 maanden verlengd, tenzij de overeenkomst wordt opgezegd. Opzegging is telkens schriftelijk mogelijk tegen het einde van deze termijn waarbij een opzegtermijn van 1 maand in acht wordt genomen.

 


 

 

 

HOOFDSTUK 7. REINIGING

Deze bepalingen zijn steeds samen met Hoofdstuk 1 van toepassing bij het reinigen van producten via LSPKITS.

 

Artikel 35.  Hoe gaat het onderhoud in zijn werk?

1.              U kunt een offerte aanvragen om uw producten te laten reinigen. Onderhoud vindt plaats op basis van regie waarbij Brickworkz een indicatie geeft van de uren.

2.              Nadat u akkoord bent gegaan met de offerte plannen wij een datum in voor het onderhoud.

3.              Afgesproken reinigingstermijnen zijn nooit fatale termijnen.

 

Artikel 36.  Wat zijn uw verplichtingen?

1.              U keurt en controleert het werk direct na ontvangst. Doet u dit niet, dan gaat Brickworkz ervan uit dat het werk volgens de overeenkomst is uitgevoerd. Hierbij geldt een termijn van 7 dagen na ontvangst voor zichtbare bezwaren, gebreken of defecten en 7 dagen na ontdekking voor onzichtbare bezwaren, gebreken of defecten.

2.              U dient ervoor te zorgen dat:

a.       Brickworkz de producten ontvangt op het afgesproken tijdstip;

b.       Brickworkz tijdig beschikt over benodigde gegevens;

c.       U Brickworkz tijdig waarschuwt als de werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip uitgevoerd kunnen worden;

d.       De producten die u aanlevert voldoen aan geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder op het gebied van veiligheid.

e.       U enkel producten aanlevert die veilig gereinigd kunnen worden. Dit betekent concreet dat u geen elektrische apparaten, papierwerk, stickers of andere producten die niet behoren tot het te reinigen product aanlevert. Twijfelt u? Neem contact op met Brickworkz.

3.              Als u niet aan bovenstaande verplichtingen voldoet leggen wij een nieuwe datum vast en/of brengen wij extra kosten in rekening.

 

Artikel 37.  Wat zijn de kosten bij annulering?

Als u akkoord bent gegaan met de offerte, kunt u niet meer kosteloos annuleren. Bij annulering betaalt u ongeacht de datum van annulering een redelijke vergoeding van 10% van de offerte. Annuleert u minder dan een week vantevoren, dan betaalt u 50% van de offerte. Zijn de kosten voor Brickworkz hoger, dan mag zij deze doorbelasten mits deze worden gespecificeerd.

HOOFDSTUK 8. WORKSHOPS

Deze bepalingen zijn steeds samen met Hoofdstuk 1 van toepassing bij het geven van workshops.

 

Artikel 38.  Hoe gaan de workshops in zijn werk?

1.              Op het moment dat u een workshop wenst te boeken, maakt Brickworkz voor u een voorstel. Workshops vinden plaats op locatie van Brickworkz.

2.              Nadat u akkoord bent gegaan met de offerte plannen wij een datum in voor uitvoering van de workshop. U bent verplicht om een aanbetaling te doen.

3.              Brickworkz mag deelnemers die het normale verloop van de uitvoering van de workshop belemmeren of bemoeilijken van verdere deelneming aan de desbetreffende of toekomstige workshop ontzeggen. Dit laat de verplichting tot betaling van de kosten onverlet.

 

Artikel 39.  Wat zijn uw verplichtingen?

1.              U dient ervoor te zorgen dat:

§  Deelnemers tijdig aanwezig zijn op het afgesproken tijdstip;

§  Alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de workshop tijdig aan Brickworkz worden verstrekt;

§  Deelnemers zorgvuldig omgaan met materialen van Brickworkz.

2.              Als u niet aan bovenstaande verplichtingen voldoet hebben wij het recht om de workshop te annuleren of beëindigen of om de extra kosten in rekening te brengen. U bent dan alsnog verplicht om de workshop te betalen.

 

Artikel 40.  Wat zijn de kosten bij annulering?

Als u akkoord bent gegaan met de offerte, kunt u niet meer kosteloos annuleren. Bij annulering betaalt u ongeacht de datum van annulering een redelijke vergoeding van 10% van de offerte. Annuleert u minder dan een week vantevoren, dan betaalt u 50% van de offerte. Zijn de kosten voor Brickworkz hoger, dan mag zij deze doorbelasten mits deze worden gespecificeerd.

 

Scroll to Top